Bewindvoering

Waarom

Voor wie het niet lukt om zelf de financiën te beheren kan beschermingsbewind een uitkomst zijn. Elden Bewindvoering wordt op verzoek van de aanvrager door de kantonrechter benoemd als bewindvoerder en daarmee verantwoordelijk voor het beheer van diens inkomen en vermogen. Inkomen en vermogen worden vervolgens op professionele wijze door ons beheerd. Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af aan de rechtbank over het gevoerde bewind.

Voor wie

Beschermingsbewind is voor meerderjarigen die door een lichamelijke of geestelijke toestand de eigen financiën niet (meer) kunnen beheren. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, dementerenden, verslaafden, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd?

De procedure van onderbewindstelling begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De volgende personen kunnen het verzoekschrift indienen:
° betrokkene zelf;
° echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel;
° familie tot de vierde graad;
° voogd, curator of mentor;
° officier van justitie wanneer geen van bovenstaande personen een verzoek kunnen of willen indienen;
° directeur van de instelling waar cliënt verblijft.

Onder “links” vindt u het formulier waarmee de aanvraag ingediend kan worden. Om het bewind goed uit te voeren moeten we een compleet overzicht krijgen van de persoonlijke en financiële situatie. Wij komen daarvoor op huisbezoek, nemen de financiën door en we maken heldere afspraken over onze dienstverlening. Wanneer er later iets gewijzigd moet worden in het budgetplan moet dit op tijd aan ons worden doorgegeven. Wij zorgen er voor dat wij post met betrekking tot inkomsten en uitgaven rechtstreeks ontvangen. Wij zorgen er ook voor dat de betalingen juist verricht worden.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:
° het ontvangen inkomen;
° het totaalbedrag van de vaste lasten;
° een overzicht van de betaalde schulden indien van toepassing;
° het saldotegoed van het begin en het einde van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld.
Daarbij verzorgt hij (waar van toepassing) de volgende zaken:
° aangifte inkomstenbelasting (box 1);
° aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag;
° aanvragen van een uitkering;
° aanvragen kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapsbelasting;
° afsluiten van verzekeringen;
° contact onderhouden met hulpverleners;
° betaling van de vaste lasten;
° behandeling en eventuele doorzending van post.

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij budgetbeheer zijn alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.

Hoe is de controle op bewindvoerders in de praktijk geregeld?

De bewindvoerder moet binnen enkele weken na zijn benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van het vermogen van de betrokkene van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Daarbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de eventuele schulden. De bewindvoerder moet ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar het kantongerecht sturen met de actuele stand van de bankrekeningen en eventuele schulden.

Bij de controle van de jaarlijkse rekening en verantwoording kijkt de rechter of de bewindvoerder zijn bevoegdheden niet te buiten is gegaan. Roept het overzicht vragen op, dan vraagt de kantonrechter de bewindvoerder om uitleg. Als de rekening en verantwoording onjuist is, kan de kantonrechter zeggen dat de rekening en verantwoording moet worden verbeterd. Bij ernstige fouten kan de kantonrechter de bewindvoerder ook voor de schade aansprakelijk stellen.

Wanneer eindigt de taak van een bewindvoerder?

° door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde periode was benoemd;
° door ontslag wat aan de bewindvoerder door de kantonrechter wordt verleend;
° door overlijden van de onder bewind gestelde.

Kosten

Beschermingsbewind kost geld. De tarieven zijn conform de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De actuele tarieven vindt u hieronder. De gemeente betaalt via bijzondere bijstand (een deel van) de kosten wanneer uw inkomen te laag is om deze zelf te kunnen betalen. Wij dienen de aanvraag voor bijzondere bijstand voor u in wanneer u daar recht op heeft.

NBPB tarieven 2022 inclusief BTW Alleenstaande
Intake (eenmalige kosten) alleenstaande

Intake (eenmalige kosten) samenwonenden

€ 709,06

€ 850,63

Maandkosten standaard bewind alleenstaande

Maandkosten standaard samenwonenden

€ 125,54

€ 150,54

Maandkosten bij problematische schulden alleenstaande

Maandkosten bij problematische schulden samenwonenden

€ 162,44

€ 194,81

Kosten ontruiming, verkoop of verhuizing € 442,86
Eindrekening & Verantwoording alleenstaande

Eindrekening & Verantwoording samenwonenden

€ 266,20

€ 319,44

Griffiekosten aanvraag beschermingsbewind €   85,00

Extra goedgekeurde uren bij kantonrechter € 88,57 per uur.